1. Czy to oznacza, że jesli zarejestruję działalnosć gospodarczą jako twórca malarz bez występowania o decyzję Komisji do spraw zaopatrzenia twórców o uznanie mnie za twórcę będę mogła płacić „mały zus”?

 2. Tak, ale w takiej sytuacji nie stosuje się z kolei podwyższonych (50%) kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do przychodów z działalnosci gospodarczej.

  • Dziękuję za odpowiedź. Taką też odp. otrzymałam z ZUS. , że jako osoba prowadząca pozarolniczą działalnoć gospodarczą, miałabym prawo do skorzystania z warunków preferencyjnych na zasadach ogólnych.
   Jest to więc bardziej optymistyczna wersja niż pełny zus na początki w nowej branży, z drugiej strony może być szkoda rezygnować z tej opcji podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.
   P.S. Cieszę się, że trafiłam na ten artykuł.

   • Cieszę się, że mogłam trochę pomóc:) W tym przypadku myslę, że warto zrobić sobie kalkulację przewidywanego minimum przychodów (jeżeli jest np. stały klient) oraz stałych kosztów w obydwu wariantach.

 3. Bardzo mnie nurtuje co z działalnocią jak sprzedaż wyrobów na Etsy? Np. logotypow? Czy posiadanie tam sklepu i sprzedaz roznych grafik to juz podchodzi pod gospodarczą czy mozna uznać za twórczą?

 4. Czy mogłaby Pani rozwinąć temat VAT? Rozumiem, że zwolnienie z VAT oznacza, że jak wystawiam fakturę, to wpisuję 0% VAT. A jak to jest z rozliczaniem kosztów i VAT-em?

 5. Mnie nurtuje jeszcze coś. Jestem zatrudniony na umowę o pracę. Mam normalnie odprowadzane składki. I tak się składa, że piszę książki i mam zamiar je wydawać. Przez wydawnictwo jak i ewentualnie – samodzielnie. Czyli, jeśli dobrze rozumiem, w takiej sytuacji będę zmuszony założyć działalność gospodarczą (nie rezygnując z umowy o pracę) i płacić podwójnie i za ZUS i za składkę zdrowotną? Nawet jeśli opłacana jest ona przez mojego pracodawcę?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Czy twórca musi założyć działalność gospodarczą? KoBBieciarniaJeśli zastanawiałyście się kiedyś w jakich przypadkach dana działalność jest uznawana za „twórczą”, kiedy działalność twórcy zostanie uznana za działalność gospodarczą, a nadto kiedy generowała będzie obowiązek zapłaty podatku dochodowego, podatku od towarów i usług lub ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego twórcy – ten wpis jest właśnie dla Was! A zatem… Przejdźmy do konkretów.

Kiedy mamy do czynienia z działalnością twórczą?

Reguluje to ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.) dalej jako „u.p.a.i.p.p.”

Utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); plastyczne; fotograficzne; lutnicze; wzornictwa przemysłowego; architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; muzyczne i słowno-muzyczne; sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; audiowizualne (w tym filmowe).

Ochroną nie są natomiast objęte: odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Twórcą będzie zatem osoba tworząca biżuterię, pisząca teksty reklamowe lub posty na swojego bloga, czy też pracownik, który w ramach stosunku pracy tworzy prezentacje firmowe.

Co jednak z osobami, które od czasu do czasu tworzą coś na zamówienie i pobierają z tego tytułu wynagrodzenie np. grafik, który po godzinach stworzy kilka logotypów?

Jeżeli zawierasz z kimś umowę (ważna umowa może być zawarta w formie ustnej), stworzysz przedmiot tej umowy – tutaj logo, przekażesz je drugiej stronie, otrzymasz umówione wynagrodzenie i nie wykluczasz realizacji kolejnych takich zamówień, to czy przypadkiem nie jest to już działalność gospodarcza?

Niekoniecznie – honoraria z tytułu wykonywanej działalności artystycznej można bowiem zakwalifikować do innego rodzaju przychodów niż te, osiągane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Skoro tak, to w wyżej opisanym przypadku, nie zaistniałby obowiązek założenia działalności gospodarczej.

Wynika to z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361, dalej jako u.p.d.o.f. ze zm.):

Katalog przychodów z działalności wykonywanej osobiście (art. 13 u.p.d.o.f.):

Pkt 2 – za przychody takie uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa;

Pkt 8 – w przypadku twórców – do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Czym różnią się te dwa rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście? Otóż jeśli twórca wykonuje dzieło na zamówienie, stosujemy art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f., jeśli natomiast przenosi autorskie prawa majątkowe lub udziela licencji na korzystanie ze stworzonego dzieła – zastosowanie znajduje art. 13 pkt 2 u.p.d.o.f.

Czy to już działalność gospodarcza? 

Działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 2  ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.), jest każda zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób
zorganizowany i ciągły.

Natomiast art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. definiuje działalność gospodarczą albo pozarolniczą działalność gospodarczą jako:

działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie będą zaliczone do innych źródeł przychodów niż z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej;

Powyższe oznacza, że działalnością gospodarczą nie będzie działalność wykonywana okazjonalnie, czyli przykładowo raz na miesiąc/kwartał/rok. Jak zdefiniować okazjonalność? Niestety jest to kwestia rozpatrywana osobno w każdym indywidualnym przypadku (warto wystąpić o interpretację podatkową w razie uzasadnionych wątpliwości).

Przykładowo, prowadzisz bloga, na którym publikujesz swoje manufakturowe wyroby, przy odrobinie dobrych wiatrów znajdą się chętni na ich zakup i zaczniesz sprzedawać swoje wyroby. Jeśli intencją będzie tu ciągłe zarobkowanie ze sprzedaży swoich wyrobów, Twoją działalność będzie można zakwalifikować jako działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej ma swoje plusy i minusy. Głównym minusem są oczywiście stałe koszty – przede wszystkim na ZUS. Co jednak warto wiedzieć – jeśli masz przychód z innego tytułu np. umowę o pracę, otrzymujesz wynagrodzenie nie niższe od minimalnego (w 2016 to 1850 zł brutto), wtedy masz obowiązek opłacania wyłącznie składki zdrowotnej tzn. 288,95 zł w 2016 r.  Poza tym, przez 24 miesiące możesz opłacać „niski ZUS” – ok. 465 zł. Co do plusów, zyskujesz oczywiście możliwość „wrzucania w koszty” niektórych wydatków, które przyczyniają się do uzyskiwania przychodu, z rozsądkiem oczywiście – powinny to być koszty, które faktycznie przyczyniają się do uzyskania przychodu.

szycie kobbieciarnia

Ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne

Jeśli chcesz mieć ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe) i chorobowe (od tego zależy możliwość pobierania zasiłku chorobowego w czasie niezdolności do pracy) możesz zarejestrować swoją działalność twórczą/artystyczną przez Komisję do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, działającej przy ministrze właściwym do spraw kultury. Komisja wydaje decyzję na wniosek osoby zainteresowanej na podstawie dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej, wykonywanej na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, a także katalogów z wystaw, recenzji, przyznanych nagród i wyróżnień oraz:

 • dyplomu ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej albo
 • zaświadczenia wydanego przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.

Od decyzji Komisji osobie zainteresowanej przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw kultury w terminie 2 miesięcy od daty doręczenia decyzji.

Co będzie oznaczało wydanie pożądanej decyzji? Obowiązek odprowadzania składek emerytalnej, rentowej i wypadkowej obowiązkowo oraz dobrowolnie składki chorobowej – w takiej wysokości jak przedsiębiorca (ale nie ma tu przywileju „małego ZUS-u”).

Opłacanie składek zdrowotnych jest dobrowolne, ale należy mieć na uwadze, że dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia zdrowotnego może się wiązać ze sporą jednorazową opłatą. Jej wysokość jest zależna od okresu w jaki twórca nie był objęty ubezpieczeniem i wynosi od 20% do 200% dochodów – dla zobrazowania: twórca był uprzednio zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, opłacano za niego składki, potem przez 6 miesięcy otrzymywał zasiłek dla bezrobotnych, po czym przez 4 miesiące nie miał żadnego tytułu do ubezpieczenia. Jego opłata dodatkowa wyniesie 20% dochodów.

Swoją działalność twórczą możesz wykonywać również poprzez zawieranie umów cywilnoprawnych np.  o dzieło. Nie opłacasz wtedy żadnych składek obowiązkowo (możesz dobrowolnie – patrz powyżej). Podatek dochodowy opłaca wtedy zamawiający i to on powinien przekazać Ci PIT-11, na podstawie, którego dokonujesz rocznego rozliczenia należnego podatku.

Zwolnienie z VAT usług kulturalnych

Na marginesie, warto wiedzieć o tym, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33) lit. b ustawy o z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 ze zm.) zwolnione z tego podatku są usługi kulturalne świadczone przez: indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Wyższe koszty uzyskania przychodu

Dlaczego korzystniej jest zakwalifikować swoją działalność jako twórczą? Otóż w takim przypadku można zastosować wyższe koszty uzyskania przychodu – tzn. 50% (art. 22 ust. 8a pkt 3 u.p.d.o.f.). Istnieje limit ich zastosowania: zgodnie z art.  22 ust. 9a u.p.d.o.f. – w roku podatkowym łączne podwyższone koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć ½ kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (85.528 zł), czyli mogą wynieść maksymalnie 42.764 zł.

Pozdrawiam,

Paula Dąbrowska
autorka bloga: Legall ART

- A word from our sposor -

Czy twórca musi założyć działalność gospodarczą?